فرم نظر سنجی

دیدگاه شما کمک می کند تا بتوانیم آموزش بهتری را برایتان فراهم کنیم. بعد از ثبت دیدگاه می توانید وارد پورتال مشاهده نمرات شوید.

رضایت شما از مدرس این ترم چه اندازه بوده است؟(ضروری)
کیفیت آموزشی موسسه را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟(ضروری)
نظم و انضباط در موسسه چگونه بوده است؟(ضروری)
بهداشت مجموعه را چگونه ارزیابی می کنید؟(ضروری)
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .